درکل تاثیرات تکنولوژی برفرهنگ یک جامعه متواند مثبت ومنفی باشد.

درکل تاثیرات تکنولوژی برفرهنگ یک جامعه متواند مثبت ومنفی باشد.

رقابت میان تکنولوژی های موجود در سطح جامعه نیز تاثیرگذار است چه بسا تبلیغاتی که از ناحیه ی آنان در سطح جامعه صورت می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.