اعمال كنترلرها به همراه ارائه گزارش هاي دقيق و گوياي مديريتي، حجـم بـالايي از فعاليـت هـاي تكـراري مديران آموزش را كاهش داده و به ايشان امكان مي دهد تنها به بررسي موارد استثنا بپردازند.

اعمال كنترلرها به همراه ارائه گزارش هاي دقيق و گوياي مديريتي، حجـم بـالايي از فعاليـت هـاي تكـراري مديران آموزش را كاهش داده و به ايشان امكان مي دهد تنها به بررسي موارد استثنا بپردازند.

تبديل فرآينـد زمانبر و دشوار مدیریت در موسسات آموزشی از زمان حضور یک دانش پذیر تا زمان خروج آن از سیستم آموزشی موسسه به فرایندی کوتاه وآسان، ارمغان نرم افزار مدیریت موسسات آران می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.