مدیر بودن یک استعداد نهفته است که در درون تمام ما وجود دارد ولی برخی توانایی بیشتری برای بروز این استعداد دارند.

مدیر بودن یک استعداد نهفته است که در درون تمام ما وجود دارد ولی برخی توانایی بیشتری برای بروز این استعداد دارند.

مدیر بودن یک استعداد نهفته است که در درون تمام ما وجود دارد ولی برخی توانایی بیشتری برای بروز این استعداد دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.