آشنایی با سامانه هوشمند مدیریت لوایح و مصوبات (شورا)

سامانه-کاندیدا---هواداری

سامانه سامانه هوشمند مدیریت لوایح و مصوبات (شورا) چیست؟

شورای شهر، مجلسی درون شهری ست که نمایندگان آن توسط مردم همان شهر انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این مجلس انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست.