توانایی برای حل مشکل

مدیران اثربخش چه ویژگی‌هایی دارند؟
خبرها و رویدادها

مدیران اثربخش چه ویژگی‌هایی دارند؟

انگیزه‌ی قدرت[۱]: رهبران اجرایی اثربخش، نیاز به قدرت برای کنترل منابع دارند. رهبرانی که انگیزۀ قدرت در آنان قوی است، معمولاً از سه ویژگی شاخص دیگر نیز برخوردارند، یعنی؛ (۱) قدرت خود را با توانمندی، شور و حرارت ...