حقوق شهروندی چیست؟

حقوق شهروندی چیست؟
خبرها و رویدادها

حقوق شهروندی چیست؟

تعریف حقوق شهروندی به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیر قابل‌ انتقال و تجزیه‌ناپذ...