درباره نابو

درباره نابو
خبرها و رویدادها

درباره نابو

معرفی سامانه هوشمند نابو در دوره ی ابتدایی پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان یکی از دغدغه های اصلی والدین می باشد و متولیان امر آموزش در این خصوص برنامه ریزی های مختلفی ازجمله: جلسات ماهانه آموزگاران با اولیاء، برنام...