اهداف وتوانایی های مدیریت آموزشی

اهداف وتوانایی های مدیریت آموزشی
خبرها و رویدادها

اهداف وتوانایی های مدیریت آموزشی

وظایف مدیر آموزشی هدف اصلی مدیریت آموزشی تسهیل  وپیشبرد  امر آموزش  ویادگیری است که برای رسیدن  به این هدف مدیران آموزشی باید وظایف زیر را انجام دهند. الف –  وظایف عمومی برنامه ریزی  عبارت است از تعیین  ا...