91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

حقوق اقتصادی و اجتماعی

حقوق شهروندی چیست؟

تعریف حقوق شهروندی به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیر قابل‌ انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. حال این حقوق شهروندی به […]
ادامه مطلب