رشد علم و دانش

تاثیر تکنولوژی بر فرهنگ
خبرها و رویدادها

تاثیر تکنولوژی بر فرهنگ

از دوران های گذشته همواره عامل های بسیاری موجب تغییر فرهنگ انسان شده اند عواملی چون حمله ی بیگانگان ، بر سر کار آمدن دولت یا پادشاهی جدید، تحمیل یک فرهنگ بر یک اجتماع ، ظهور پدیده ای نو در جامعه و …. عامل...