فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی چیست؟
خبرها و رویدادها

مدیریت مشارکتی چیست؟

مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛ مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که ا...