مدیران

ویژگی های یک مدیر تاثیرگذار
خبرها و رویدادها

ویژگی های یک مدیر تاثیرگذار

مدیر موفق شاید معیارهای ما از مدیر موفق متفاوت باشد. اما طبیعتاً نوعی از آن، موفقیتی را برای سازمان به همراه خواهد داشت که نتایج حاصل، اهمیت ویژگی های آن را نشان خواهد داد. از این رو، مجموعه ای از این ویژگی ها ...