مدیریت یکپارچه شهر

ویژگی های شهر مدرن
خبرها و رویدادها

ویژگی‌های یک شهر مدرن

به نظر شما چگونه می‌توان تاریخ و میراث یک شهر را با نوسازی آن در راستای مدرنیته حفظ کرد؟ اگر اقداماتی که بناست یک شهر را در جهت مدرنیته نوسازی کند به درستی و با توجه به زیرساخت‌های مورد نیازش صورت گیرد، تاریخ، ...