91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

وظایف مدیر آموزشی

اهداف وتوانایی های مدیریت آموزشی

وظایف مدیر آموزشی هدف اصلی مدیریت آموزشی تسهیل  وپیشبرد  امر آموزش  ویادگیری است که برای رسیدن  به این هدف مدیران آموزشی باید وظایف زیر را انجام دهند. الف –  وظایف عمومی برنامه ریزی  عبارت است از تعیین  اهداف  وتدارک  فعالیتها ، امکانات  ووسایل  برای تحقق  اهداف لذا داشتن  طرح وبرنامه کار  هفتگی  ، ماهانه وسالانه از وظایف مهم یک مدیر موفق آموزشی است سازماندهی  :  فرا گرد سازماندهی یعنی جریان نظم وترتیب […]
ادامه مطلب