ویژگی های مدیریت رئیس مابانه

تفاوت مدیریت راهبرانه و مدیریت رئیس مابانه در چیست؟
خبرها و رویدادها

تفاوت مدیریت راهبرانه و مدیریت رئیس مابانه در چیست؟

ویژگی های مدیریت رئیس مابانه (مدیریت ریاستی ) ۱- مدیر رئیس ماب (مدیر ریاستی) بدون مشورت با کارکنان فعالیت ها و معیارهای کار را مشخص می کند و به صورت دستوری به کارمندان منتقل می کند. این نوع مدیران به زعم خودشان...