91009290 (021)
تهران ، شهریار ، میدان حافظ
info@AranSoft.ir

جزئیات وبلاگ

نرم افزار مدیریت موسسات آموزشی آران 2

ارمغان مدیریت موسسات آموزشی آران

تبديل فرآينـد زمانبر و دشوار مدیریت در موسسات آموزشی از زمان حضور یک دانش پذیر تا زمان خروج آن از سیستم آموزشی موسسه به فرایندی کوتاه وآسان، ارمغان نرم افزار مدیریت موسسات آموزشی آران می باشد.

ثبت اطلاعات بـه صـورت گروهـي و جمعـي، امكـان شخصـي سازي گزارش ها و رابط كاربري و ورود اطلاعات به صورت خودكار و …..از جمله امکاناتی است كه نرم افزار مدیریت موسسات آموزشی آران در اختیار  مدیران موسسات قرار می دهد.

گزارش و آمار پويا

تهيه گزارش هاي پركاربردی كه به صورت پيش ساخته در سيسـتم ارائه گردیده است، بـه مـديران و كاربران اجازه مي دهد تا هر نوع گزارش و آمار خاص مورد نياز را در سيستم ايجاد كرده و بـراي اسـتفاده هـاي بعـدي ذخيره نمايند.

اعمال كنترلرها به همراه ارائه گزارش هاي دقيق و گوياي مديريتي، حجـم بـالايي از فعاليـت هـاي تكـراري مديران آموزش را كاهش داده و به ايشان امكان مي دهد تنها به بررسي موارد استثنا بپردازند.

مديران و كاربران مي تواننـد گـزارش هـا و آمـار هـاي توليـد شـده را بـه فرمـت هـاي PDF ،Word ،Excel ، HTML و متني دريافت كنند و پردازش هاي بيشتر را در نرم افزار هاي مربوطه انجام دهند.

راندمان و عملكرد بالا

پرداخت Online شهريه

مديريت امور مالي دانش پذیران

ارزشیابی اساتید

سیستم حق التدریس اساتید

سیستم اتوماسیون تغذیه

سیستم بایگانی الکترونیک

سیستم پیامک

 

جهت دریافت و كسب اطلاعات بيشتر می توانید با شماره تلفن02165241084 واحد فروش شركت .تماس حاصل فرمایید.

ایجاد کامنت